Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể liên kết (Entity - Relationship - ER)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Mô hình thực thể liên kết (Entity - Relationship - ER) được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quá trình thiết kế và cài đặt CSDL; mô hình ER; mô hình ER mở rộng; các vấn đề về thiết kế mức khái niệm. Mời các bạn tham khảo