Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Mô hình dữ liệu bao gồm những nội dung về các khái niệm của mô hình; các ràng buộc của mô hình; thiết kế mô hình quan hệ từ mô hình ER và ER mở rộng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Mời các bạn tham khảo

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)