Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ và phép tính quan hệ

Mời các bạn tham khảo bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Đại số quan hệ và phép tính quan hệ sau đây để nắm bắt những nội dung về giới thiệu chung; phép toán một ngôi; phép toán hai ngôi; phép toán khác; phép toán quan hệ biến bộ; phép toán quan hệ biến miền. Mời các bạn tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)