Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Ngôn ngữ truy vấn SQL

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Ngôn ngữ truy vấn SQL được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung, định nghĩa dữ liệu, cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)