Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint)

Chương 6 - Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint). Nội dung trình bày trong chương này gồm cócác yếu tố của ràng buộc toàn vẹn; phân loại ràng buộc toàn vẹn và cài đặt ràng buộc toàn vẹn.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)