Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cung cấp cho các bạn những kiến thức về nguyên tắc thiết kế các lược đồ quan hệ; phụ thuộc hàm; các dạng hàm chuẩn; một số thuật toán chuẩn hóa. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)