Bài giảng môn học Trình biên dịch - Chương 1: Giới thiệu về trình biên dịch

Bài giảng chương 1 trình bày những nội dung cơ bản như: Ngôn ngữ lập trình, trình biên dịch, các mối liên quan với trình biên dịch, nhóm các giai đoạn của trình biên dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.