Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 1 - Chử Đức Hoàng

"Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 1: Giới thiệu Net và C#" giúp các bạn trình bày được đặc điểm chung của ngôn ngữ C#; mô tả về .NET và vai trò của C# trong đó; mô tả công cụ Visual Studio 2008; xây dựng được ít nhất 01 chương trình C# có hoạt động đơn giản.