Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 2 - Chử Đức Hoàng

"Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 2: Căn bản trong ngôn ngữ C#" giúp người học mô tả được cách khai báo biến; phạm vi của biến và cấp độ truy cập; các lệnh trong C#; mô tả điều khiển thực hiện chương trình C#; cấu trúc của một chương trình C#; xây dựng một chương trình đơn giản sử dụng C#.