Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 4 - Chử Đức Hoàng

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 4: Lớp trừu tượng và giao diện trong C#" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm lớp trừu tượng; mô tả sự khác nhau giữa lớp trừu tượng và một lớp cụ thể; khái niệm giao diện, cách xây dựng và thực thi một giao diện; kế thừa giao diện; xây dựng ví dụ minh hoạ.