Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 5 - Chử Đức Hoàng

"Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 5: Kế thừa, đa nhiệm trong C#" trình bày các khái niệm về kế thừa trong C#; khái niệm về luồng và đa nhiệm trong C#; chương trình C# đơn giản sử dụng tính kế thừa; xây dựng một chương trình C# sử dụng tính đa nhiệm.