Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 6 - Chử Đức Hoàng

"Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 6: Các lớp cơ sở trong C#" với các kiến thức các lớp nền tảng định sẵn trong ngôn ngữ lập trình C#; ý nghĩa của các lớp cơ sở, cách chuyển đổi kiểu dữ liệu; xây dựng một chương trình đơn giản sử dụng một số lớp thư viên cơ sở trong C#.