Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 7 - Chử Đức Hoàng

"Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 7: Ủy nhiệm, sự kiện và xử lý ngoại lệ trong C#" trnag bị cho người học kiến thức về khái niệm, cách thức sử dụng ủy nhiệm trong C#; khái niệm sự kiện, và thực hiện chương trình qua các sự kiện trong C#; khái niệm về ngoại lệ, và bắt lỗi, xử lý lỗi trong C#; xây dựng chương trình sử dụng ủy nhiệm, sự kiện và bắt lỗi.