Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++: Phần 1

Nội dung tập bài giảng này gồm 8 chương. Phần 1 gồm các chương từ 1 đến 4 trình bày các nội dung về: Các khái niệm cơ bản của c++; kiểu dữ liệu, biểu thức và câu lệnh; cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng; hàm và chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.