Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++: Phần 2

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Dữ liệu kiểu cấu trúc và hợp; đồ họa và âm thanh; lớp và đối tượng; hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.