Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 4: Chương trình con (SubPrograms)

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 4: Chương trình con (SubPrograms) giới thiệu chương trình con, cơ chế gọi chương trình con, truyền tham số cho chương trình con, chương trình con đa năng (overloaded), chương trình con chung (generic).