Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Thực hiện chương trình con

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Thực hiện chương trình con giới thiệu chung về ngữ nghĩa của Call và Return, thực hiện chương trình con đơn giản, thực hiện chương trình con với biến cục bộ động Stack, chương trình con lòng nhau.