Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 6: Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 6: Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng trình bày về khái niệm về trừu tượng hóa, trừu tượng hóa dữ liệu, sự dóng gói, tính thừa kế, một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.