Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 9: Ngôn ngữ lập trình song song

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 9: Ngôn ngữ lập trình song song bao gồm những nội dung về Sub Proprogam-level, Semaphores, chương trình giám sát (monitor, truyền thông điệp (massage passing), luồng (Java thread).