Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 5 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 5: Mảng một chiều" giới thiệu các khái niệm về mảng một chiều, khai báo và gán giá trị ban đầu cho mảng, các thao tác trên mảng, cấu trúc lặp foreach, liệt kê các phần tử thỏa điều kiện cho trước,... Mời các bạn cùng tham khảo.