Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 6: Kiểu dữ liệu có cấu trúc" trình bày các nội dung: Khái niệm, kiểu dữ liệu có cấu trúc, mảng cấu trúc, truy cập các thuộc tính cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.