Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Học phần 1

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Học phần 1 cung cấp cho các bạn những kiến thức về chủ nghĩa duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật; chủ nghĩa duy vật lịch sử.