Bài giảng Quản trị mạng: Chương 0 - Bùi Minh Quân

Mục tiêu của môn học giúp các bạn hiểu về nguyên lý quản trị mạng, hiểu về tầm quan trọng, sự phức tạp của quản trị mạng, hiểu về thông tin và đối tượng được quản trị, nắm được các mô hình quản trị mạng, sử dụng các giao thức và công cụ quản trị mạng, xây dựng hệ thống quản trị mạng.