Bài giảng Quản trị mạng: Chương 1 - Bùi Minh Quân

Chương 1 giúp người học hiểu về "Tổng quan về quản trị mạng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Hệ thống máy tính là gì, thành phần hệ thống mạng, nhiệm vụ quản trị hệ thống mạng, một số chức danh công việc quản trị hệ thống, kỹ năng cần có của quản trị hệ thống mạng, các công cụ quản trị mạng.