Bài giảng Quản trị mạng: Chương 2.2 - Bùi Minh Quân

Bài giảng Quản trị mạng: Chương 2.2 trình bày các nội dung sau: Vòng đời máy trạm – life cycle, các hoạt động chính, các công việc chính quản lý máy trạm, cài đặt mới hệ điều hành và các ứng dụng, đặc trưng của cài đặt tự động,.... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.