Bài giảng Toán rời rạc - Trần Vĩnh Đức

Bài giảng Toán rời rạc cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Mệnh đề, tiên đề, và suy luận logic; phương pháp chứng minh; nguyên lý sắp thứ tự tốt; nguyên lý quy nạp; quy nạp mạnh; đồ thị và biểu diễn; một số đồ thị đặc biệt... Mời các bạn cùng tham khảo.