Bài tập lớn môn Kiến trúc máy tính: Thiết kế Robot dò đường

Mục tiêu của đề tài là Thiết kế robot dò đường đi theo một đường đen vẽ sẵn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên chuyên ngành Điện tử viễn thông và những ai quan tâm đến Robot dò đường.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)