Bài tập lớn môn Kiến trúc máy tính và mạng truyền thông công nghiệp: Giao tiếp I2C ( Master – Slave)

Bài tập lớn môn Kiến trúc máy tính và mạng truyền thông công nghiệp: Giao tiếp I2C ( Master – Slave) giới thiệu chung về I2C( Master –Slave) như đặc điểm giao tiếp I2C, Bit Start và Stop, định dạng dữ liệu truyền, truyền dữ liệu trên bus I2C, chế độ Master‐Slave, chế độ Multi ‐Master. Bên cạnh đó tài liệu cũng trình bày về Modul I2C với PIC. Mời các bạn tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)