Bài tập lớn: Thiết kế đảm bảo an toàn cho dịch vụ mạng riêng ảo (VPN)

Bài tập lớn: Thiết kế đảm bảo an toàn cho dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) có kết cấu gồm 3 chương trình bày về các vấn đề khi thiết kế mạng riêng ảo; môi trường mạng riêng ảo; các bước xây dựng mạng riêng ảo. Mời các bạn tham khảo tài liệu.