Bài tập môn học Viết chương trình mã hóa và giải mã bằng mật mã AES

Trong bài báo cáo này chúng ta sẽ tìm hiểu về các chu trình làm việc của phương pháp mã hóa AES và ứng dụng viết một chương trình mã hóa và giải mã bằng AES sử dụng ngôn ngữ Python, rồi sau đó sẽ tìm hiểu các dạng tấn công vào AES và phương pháp phòng tránh.