Báo cáo Hệ tin học phân tán: Vấn đề bế tắc trong hệ tập trung và hệ phân tán

Nội dung bài thuyết trình gồm các nội dung: Giới thiệu, bế tắc trong hệ tập trung, bế tắc trong hệ phân tán, phương pháp Lomet.