Báo cáo môn học An toàn, an ninh thông tin: Mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (Pretty Good Privacy)

Nội dung báo cáo gồm có: Giới thiệu về PGP, hoạt động mã hóa dữ liệu của PGP, hoạt động xác thực của PGP, Demo ứng dụng PGP mã hóa mail trên Thunderbird.