Bảo mật mạng bí quyết và các giải pháp

Cuốn sách Bảo mật mạng bí quyết và các giải pháp không chỉ đề cập đến an ninh truyền thông ở cấp an ninh quốc gia, mà chỉ đề cập đến việc ứng dụng các kỹ thuật tương tự cho các mạng máy tính thương mại và trong các lĩnh vực không mật khác của chính phủ, ứng dụng rộng rãi của những kỹ thuật như vậy trong lĩnh vực gần đây mới được chứng nhận.