Bảo mật nhập môn: Bảo mật cơ bản cho Developer

Tài liệu “Bảo mật nhập môn: Bảo mật cơ bản cho Developer” nội dung được chia làm hai phần: 1-Bảo mật nhập môn và 2-Case study. Phần 1 lần lượt cung cấp kiến thức giao thức HTTP “ Bảo mật” đến mức nào? Lỗ hổng bảo mật XSS nguy hiểm đến mức nào?... Phần 2 chia sẻ lỗ hổng bảo mật khủng khiếp của Lotte Cinema; Tôi đã hack “tơi tả” Web Site của Lotte Cinema như thế nào?... Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết từng phần.