Đề xuất S-hộp có tính chất mật mã tốt cho hoán vị của hàm băm Keccak

Bài viết tập trung phân tích tính chất đại số của hoán vị Keccak-f trong hàm băm này, sau đó đề xuất một thành phần S-hộp mới có tính chất mật mã tốt để sử dụng trong hoán vị của hàm băm Keccak.