Đồ án thiết kế luận lý: Gửi và nhận tin nhắn trên module sim900 sử dụng MCU89 để điều khiển

Đồ án thiết kế luận lý với đề tài "Gửi và nhận tin nhắn trên module sim900 sử dụng MCU89 để điều khiển" trình bày nội dung sau: giới thiệu về module sim900, thiết kế chi tiết chương trình, hướng dẫn sử dụng chương trình.