Ebook Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự: Phần 1

Với mục tiêu phục vụ cho việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; cung cấp tài liệu tham khảo cho các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán nói riêng và cán bộ làm việc tại các cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung; đồng thời phục vụ trực tiếp cho những người tham gia tố tụng và mọi công dân có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự” do GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, kiêm Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội làm chủ biên và nhóm các tác giả bao gồm Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ luật học đã có nhiều năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn trong các cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia biên soạn. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.