Ebook Cơ sở hóa học phức chất: Phần 1 - Trần Thị Bình

Ebook Cơ sở hóa học phức chất của tác giả Trần Thị Bình có kết cấu gồm 5 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu: Chương I - Mở đầu, Chương II - Liên kết trong phức chất.

ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)