Ebook Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

Ebook Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên) trình bày những nội dung cơ bản sau định thức, định nghĩa phép thể, nghịch thể, dấu của phép thế, khái niệm ma trận, định nghĩa và tính chất của định thức, khai triển định thức, định thức con, phần bù đại số, khai triển định thức theo một dòng, không gian vecttơ, tài liệu phục vụ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tapapj và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của phần một cuốn sách.