Ebook Hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực 2014: Phần 1

Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao động - Xã Hội xuất bản cuốn sách "Hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực 2014". Phần 1 sẽ trình bày các nội dung chính sau: Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, pháp lệnh cảnh sát cơ động, luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành.