Ebook Internet - Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

Trong cuốn sách này, tác giả tham khảo và đưa ra cách tiếp cận mới, đặt trọng tâm tìm hiểu những vấn đề mang tính trải nghiệm cá nhân của những người sử dụng internet và mạng lưới xã hội cũng như sự thể hiện bản sắc của giới trẻ hiện nay qua internet. Nội dung sách được chia thành 5 chương, phần 1 sách gồm 3 chương đầu với nội dung như sau: Bối cảnh xã hội Việt Nam đầu nửa thế kỷ XXI và sự phát triển của internet, chương 2 thực trạng việc sử dụng internet của giới trẻ hiện nay, và internet và sự kết nối mạng lưới xã hội là nội dung của chương 3.