Ebook Kỹ năng lập trình - Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thanh Nghị

Ebook Kỹ năng lập trình có nội dung được trình bày thành 9 chương. Trong đó chương 1 trình bày về phong cách lập trình, thuật toán và cấu trúc dực liệu là chủ đề của chương 2, chương 3 mô tả cách thiết kế và cài đặt của một chương trình, chương 4 trình bày quá trình phát triển một thư viện nhỏ, chương 5 đưa ra những chiến lược và chiến thuật để công việc gỡ rối được thực hiện có hệ thống và hiệu quả,... Tham khảo nội dung của cuốn sách để nắm nội dung cụ thể của từng chương. Mời các ban cùng tham khảo.