Ebook Lập trình Window với C#.net - NXB Lao động & Xã hội

Ebook "Lập trình Window với C#.net" có nội dung khái quát về bộ khung .NET Framework, bộ thực thi ngôn ngữ tổng quát, quan hệ của CLR với .NET, ngôn ngữ trung gian IL, làm việc với bộ quản lý C++, giới thiệu về Visual Studio. NET, ngôn ngữ C#, C# nâng cao, Window Form, xử lý giao diện đồ hoạ (GUI), ràng buộc dữ liệu, xây dựng ứng dụng Window Form, GDI+ giao diện đồ hoạ của .NET, kỹ thuật web, Asp.NET, truy xuất dữ liệu trên .NET, Webform, gói kết hợp (Assembly), tương tác với thế giới COM và các tiểu trình (Threads). Xin mời các bạn tham khảo.