Ebook Thông tin học - PGS.TS. Đoàn Phan Tân

Thông tin học của PGS.TS. Đoàn Phan Tân biên soạn cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về thông tin học, cũng như những vấn đề về lý luận và phương pháp của các quá trình xử lý và khai thác thông tin. Nội dung cuốn sách được cơ cấu thành ba phần, bao gồm 7 chương. Phần một gồm chương 1 và 2, giới thiệu tổng quát về khái niệm thông tin, các quá trình thông tin, thông tin học và những vấn đề liên quan. Phần hai gồm chương 3, 4, 5, 6, trình bày các quá trình xử lý, lưu trữ, khai thác, phổ biến và sử dụng thông tin. Mời bạn đọc cùng tham khảo.