Ebook Tìm hiểu luật thi hành án dân sự: Phần 2

Luật Thi hành án dân sự ra đời đã tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình, nó cũng nâng cao vị thế của cơ quan thi hành án xứng tầm với nhiệm vụ và yêu cầu chung của ngành Tư pháp trong tình hình hiện nay. Nhằm giới thiệu đến người dân các vấn đề pháp luật liên quan đến thi hành án dân sự, Nhà xuất bản Dân trí cho ấn hành cuốn sách "Tìm hiểu luật thi hành án dân sự" sau đây do Luật gia Thy Anh tuyển chọn sau đây. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.