Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 1

Cuốn sách Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ trình bày một cách sâu sắc, đầy đủ và tổng quan nhất về lý thuyết trình biên dịch hiện nay. Trong cuốn sách này, các tác giả đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của việc thiết kế trình biên dịch như: Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, kiểm tra kiểu, xử lý bộ nhớ, sinh mã trung gian, tối ưu mã trung gian và sinh mã đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của tài liệu.