Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 2

Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 2 trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và phiên dịch tựa cú pháp. Các giải pháp được sử dụng cho việc thiết kế các trình biên dịch không những có ích cho nhưng ai quan tâm đến việc thiết kế các ngôn ngữ lập trình mà còn có ích cho việc xây dựng nhiều hệ thống khác. Mời các bạn cùng tham khảo.