Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

Sách chuyên khảo "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay" do PGS. TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên) có nội dung phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo hướng đảm bảo phát triển bền vững của nước ta trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế, tài chính - ngân hàng, đất đai, môi trường, lao động - việc làm, an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ, bình đẳng giới, văn hoá, giáo dục, khoa học, an ninh - quốc phòng, đối ngoại. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.