Giáo trình Cài đặt và điều hành mạng máy tính - NXB Giáo dục

Giáo trình Cài đặt và điều hành mạng máy tính" trình bày các khái niệm cơ bản về mạng máy tính theo quan điểm kiến trúc phân tầng đã được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sử dụng. Nội dung giáo trình được chia thành 6 chương: chương 1 khái niệm cơ bản về mạng máy tính, chương 2 kiến trúc mạng phân tầng và các giao thức mạng, chương 3 mạng cục bộ LAN, chương 4 kế hoạch lập mạng, chương 5 các ứng dụng mạng, chương 6 bài toán áp dụng.