Giáo trình Chế bản điện tử cơ bản - Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên)

Cuốn sách này cung cấp cho người sử dụng những kiến thức căn bản về dàn trang trên quarkxpress. Nội dung giáo trình gồm 6 bài: Giới thiệu về chế bản điện tử chương trình quarkxpress; văn bản định dạng trình bày văn bản; xử lý hình ảnh; làm việc trên các đối tượng; màu sắc; quản lý tài liệu dài. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.